2021-09-26 17:18:00 Find the results of "

suck

" for you

Suck - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

'Sʌk'''/ , Sự mút, sự bú, sự hút, Ngụm, hớp (rượu), ( số nhiều) (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) kẹo, (từ lóng) sự vỡ mộng; sự thất vọng (như) suck-in, Mút, bú, hút (chất lỏng, không khi bằng cách sử dụng ...

suck – Wiktionary tiếng Việt

suck /ˈsək/ ... to give suck to a baby — cho một đứa bé bú to take a suck at one's pipe — hút một hơi thuốc.

suck' trong từ điển Lạc Việt

suck. [sʌk] ... to have /take a suck at something. ... to take a suck at one's pipe.

suck' trong từ điển Từ điển ...

( suck / ) thực hiện hành động hút, mút, bú. ... currents suck swimmers.

Suck là gì, Nghĩa của từ Suck | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

Suck là gì: / sʌk /, Danh từ: sự mút, sự bú, sự hút, ngụm, hớp (rượu), ( số nhiều) (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) kẹo, (từ lóng) sự vỡ mộng; sự thất vọng (như) suck-in,

suck | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

Suck - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

Suck Definition & Meaning | Dictionary.com

Definition of suck from Dictionary.com, the world’s leading online source for English definitions, pronunciations, word origins, idioms, Word of the Day, and more.

suck" là gì? Nghĩa của từ suck trong tiếng Việt. Từ điển Anh ...

Nghĩa của từ 'suck' trong tiếng Việt. suck là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

SUCK - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la - babla.vn

Tra từ 'suck' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

SUCK | meaning in the Cambridge English Dictionary

Meaning of suck in English. ... suck verb (PULL IN) ... Something that sucks a liquid or an object in a particular direction pulls it with great force: